Menu
ΠΟΝΤΟΙ

Όροι Διαγωνισμού | HORECA 2018

 

1] Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΑΪΣ- Unilever» (εφεξής «η Διοργανώτρια») που εδρεύει στην Κηφισιά, επί της Λεωφόρου Κύμης διοργανώνει διαγωνισμό τις ημέρες της Έκθεσης Horeca (09/02/2018 – 12/02/2018) (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής.

2] Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοι καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

3] Διάρκεια της ενέργειας: Η ενέργεια θα διεξαχθεί με τα κατωτέρω μέσα και θα διαρκέσει από 09-02-2018, μέχρι 12-02-2018.

4] Τρόπος Συμμετοχής: Προκειμένου να συμμετάσχουν, οι χρήστες θα πρέπει να μεταβούν στο σχετικό «περίπτερο» της  Διοργανώτριας εταιρείας και να πραγματοποιήσουν εγγραφή στον ιστότοπο της εταιρείας (https://www.unileverfoodsolutions.gr/ ) ώστε να πάρουν μέρος στην κλήρωση για να κερδίσουν τo δώρα που αναφέρεται στην παράγραφο 5.

Κάθε εγγραφή αντιστοιχεί σε μια έγκυρη συμμετοχή. Κάθε συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει με μία μοναδική συμμετοχή κατά τη διάρκεια της έκθεσης  και μπορεί να κερδίσει μία μόνο φορά.

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε από τα προϊόντα που ενδεχομένως εμπορεύεται ο Διοργανωτής. Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση του ιδίου, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν λάβει μέρος από την αρχή έναρξης του διαγωνισμού έως και τη λήξη του.

5] Δώρο: Tο δώρα του διαγωνισμού (περεταίρω το «Δώρο» και έκαστο εξ αυτών το «Δώρο») είναι τα εξής:

Μια (1) Συσκευή μαγειρέματος sous-vide

Γερμανικού οίκου Julabo μοντέλο Fusion Chef, μοντέλο Pear

6] Τρόπος Ανάδειξης Νικητών:

6α] Συνολικά, καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής και ένας (1) επιλαχόντας νικητής στο σύνολο των έγκυρων συμμετοχών, μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης με τεχνικά μέσα που εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της «ΕΛΑΪΣ- Unilever». Ο νικητής θα κερδίσει το Δώρο στην παράγραφο 5.

6β] Αναλυτικά η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 15-02-2018 και ώρα 2:00 μμ, που διήρκησε από 09-02-2018 μέχρι 12-02-2018. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν λάβει μέρος από την αρχή έναρξης του διαγωνισμού ως και τη λήξη του.

Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν στη σελίδα της “Unilever Food Solutions Greece “https://www.unileverfoodsolutions.gr/ ” σε χρονικό διάστημα έως και δύο (2) εργάσιμων ημερών μετά την κλήρωση.

Τα δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα. Η μη εμφάνιση νικητή ή η άρνηση του δώρου και, η άκυρη ή η ακυρώσιμη συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγονται με την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του δώρου.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου, το οποίο γεννάται στον επόμενο κατά τη σειρά ανάδειξής του στο Διαγωνισμό συμμετέχοντα, ως ανωτέρω κ.ο.κ.

Δικαίωμα συμμετοχής για τα δώρα θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται αυτή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Διαγωνισμού και (δ) το υλικό που υπέβαλε ο Συμμετέχων δεν προσβάλλει το Νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων.

Ο Διοργανωτής διατηρεί πάντως το δικαίωμα να ακυρώσει και μετά την ηλεκτρονική κλήρωση συμμετοχή, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων.

7] Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους της ενέργειας, να ανακαλέσει, να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας, καθώς και να τροποποιήσει τα δώρα της, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση του καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει την προωθητική ενέργεια.

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας κάθε υποχρέωση των Εταιριών παύει να υφίσταται, μη υπεχουσών οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων.

8] Οι νικητές θα ενημερωθούν μέσα από σχετική ανακοίνωση στην επίσημη σελίδα της “Unilever Food Solutions Greece https://www.unileverfoodsolutions.gr/

Ο νικητής θα πρέπει να στείλει τα στοιχεία που θα του ζητηθούν και να αποδεχτεί το δώρο εντός τριών (3) ημερών.

Αν δεν ανταποκριθεί στο χρονικό διάστημα που θα ορίζεται, τότε θα χάνει το δικαίωμα επί του δώρου του και θα ειδοποιούνται αντίστοιχα οι επιλαχόντες, οι οποίοι κατόπιν της ενημέρωσής τους θα πρέπει να ανταποκριθούν στο ανάλογο χρονικό διάστημα των τριών (3) ημερών.

Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει ως αναγράφεται στην παράγραφο 6. Σε περίπτωση που ο νικητής αρνηθεί το δώρο, αδρανήσει ή ακυρωθεί η συμμετοχή του, εντός του χρονικού ορίου που θα ορίζεται με την ανακοίνωση των νικητών, τότε το δώρο δίνεται στον πρώτο αναπληρωματικό ο οποίος αντίστοιχα έχει συγκεκριμένο χρονικό όριο να το αποδεχτεί. Οι τυχεροί θα ενημερώνονται μέσω προσωπικού μηνύματος από την εταιρεία «ΕΛΑΪΣ-Unilever» για να μάθουν την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν για την παραλαβή του δώρου τους.

9] Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των Διοργανωτριών Εταιριών.

10] Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Facebook και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι των διοργανωτριών εταιρειών. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Facebook και την σελίδα “Unilever Food Solutions Greece” με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της ανάρτησής τους.

11] Η συμμετοχή στην ενέργεια αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση κατά την έννοια του ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήμερα, για την τήρηση των στοιχείων του και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας της ενέργειας καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με την ενέργεια. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών και των επιλαχόντων θα τηρούνται μέχρι την ημερομηνία της εκδήλωσης κατά τα ανωτέρω. Μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται.

12] Οι συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στον Διοργανωτή για την προβολή του διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, ο Διοργανωτής επιφυλάσσει για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.

13] Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Εταιρίας. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή τη χρήση των Δώρων.

14] Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την προωθητική ενέργεια που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

15] Οι όροι συμμετοχής θα βρίσκονται αναρτημένοι στον ιστότοπο της “Unilever Food Solutions Greece “https://www.unileverfoodsolutions.gr. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος.