Menu

Νομική ανακοίνωση ιστοσελίδας. Ενημερωθείτε κατάλληλα

Παρακαλούμε διαβάστε αυτή την ανακοίνωση προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα. Ρυθμίζει τη χρήση της ιστοσελίδας και ολόκληρου του υλικού που περιλαμβάνεται σε αυτήν.

Γενικά

Η παρούσα ιστοσελίδα (εξαιρουμένων των συνδεδεμένων ιστοσελίδων) ελέγχεται από τις εταιρείες του Ομίλου Unilever στην Ελλάδα, ήτοι EΛΑΙΣ-Unilever Hellas A.E, ΕΛΑΝΘΗ Α.Ε.Β.Ε., Unilever – Knorr A.B.E.E. Unilever Logistics A.E. Lipoma Management Services A.E (στο εξής «Όμιλος Unilever»), οι ως άνω εταιρίες που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τους νόμους της  Ελλάδας.

Αυτή η ιστοσελίδα είναι προσβάσιμη από διάφορες χώρες. Όπως όλες οι χώρες έχουν τους δικούς τους νόμους που μπορεί να διαφέρουν από αυτούς της Ελλάδας, με την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι οι νόμοι της Ελλάδας θα ισχύουν για όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν ή σχετίζονται με τη χρήση και το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας. Συμφωνείτε επίσης με την παρούσα να υπόκεισθε στην αποκλειστική δωσιδικία των δικαστηρίων των Αθηνών σε σχέση με τα εν λόγω ζητήματα.

Η εν λόγω ιστοσελίδα απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες της μαζικής εστίασης.

Συμφωνία δέσμευσης υπό αυτούς τους όρους

Η χρήση αυτού του ιστότοπου και οποιεσδήποτε εφαρμογές, λογισμικό, δεδομένα, προϊόντα, διαγωνισμοί, κληρώσεις, και οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες σας παρέχονται από ή μέσω της ιστοσελίδας της Unilever (συλλογικά ονομάζονται οι "Υπηρεσίες"), υπόκεινται σε όρους νομικής συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και  την Unilever. Εκτός από τους νομικούς όρους, η νομική συμφωνία αποτελείται από (i) την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και (ii) την Πολιτική Cookie (συλλογικά ονομάζονται οι «Πολιτικές της Unilever "). Σε περίπτωση που υπάρξει σύγκρουση μεταξύ των Νομικών Όρων και των Πολιτικών της Unilever, οι Νομικοί Όροι υπερισχύουν.

Αίτηση

Η παρούσα ιστοσελίδα είναι σχεδιασμένη μόνο για τους κατοίκους της Ελλάδας, που είναι άνω των 18 ετών, και οι πληροφορίες που σχετίζονται με προϊόντα, υπηρεσίες και την προώθησή τους ισχύουν μόνο για την εν λόγω χώρα.

Καμία υπόσχεση ή εγγύηση δεν παρέχεται ότι το υλικό που περιέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι κατάλληλο, διαθέσιμο ή σχετικό με οποιαδήποτε άλλη χώρα.

Άτομα που προέρχονται από άλλες χώρες θα πρέπει να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Unilever www.unilever.gr

Πνευματική ιδιοκτησία

Copyright © 2017 EΛΑΙΣ-Unilever Hellas A.E. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Κάθε πνευματικό δικαίωμα σε όλα τα κείμενα, τις εικόνες, τον ήχο, το λογισμικό και οποιοδήποτε άλλο υλικό της ιστοσελίδας, ανήκουν στα μέλη του EΛΑΙΣ-Unilever Hellas A.E ή συμπεριλαμβάνονται ύστερα από άδεια του σχετικού ιδιοκτήτη. Αναφορές σε συνεργάτες ή συνδεδεμένες εταιρίες συμπεριλαμβάνουν όλα τα μέλη του Ομίλου της Unilever.

Μπορείτε να ερευνήσετε την παρούσα ιστοσελίδα και να αναπαράγετε αποσπάσματα είτε με εκτύπωση, είτε αντιγράφοντάς τα στο σκληρό δίσκο (download), ακόμα και να τα διαθέσετε σε άλλους ανθρώπους, αλλά σε κάθε περίπτωση μόνο για προσωπικούς και πληροφοριακούς σκοπούς, και με την προϋπόθεση ότι σε όλες τις αναπαραγωγές είναι εμφανής η ανωτέρω δήλωση πνευματικής ιδιοκτησίας. Ρητά απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε μέρους της ιστοσελίδας προς το σκοπό της περαιτέρω πώλησης ή διανομής του για εμπορικό όφελος, καθώς και η τροποποίησή του ή η ενσωμάτωσή του σε οποιαδήποτε άλλη εργασία ή δημοσίευση, σε έγγραφη (hard copy) ή ηλεκτρονική μορφή, συμπεριλαμβανομένης και της τοποθέτησής του σε άλλη ιστοσελίδα. Ουδεμία άλλη άδεια ή δικαίωμα παρέχεται με την παρούσα.

Σήματα

Όλα τα σήματα, λογότυπα και οι εκάστοτε απεικονίσεις που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα ανήκουν κατά κυριότητα ή χρησιμοποιούνται έπειτα από σχετική άδεια χρήσης από τα μέλη της  EΛΑΙΣ-Unilever Hellas A.E. Χωρίς περιορισμό, αυτές περιλαμβάνουν τα ονόματα και τα λογότυπα της Knorr, Hellmann's, The Vegetarian Butcher και Carte D'Or. Η χρήση οποιουδήποτε σήματος που εμφανίζεται στην παρούσα ιστοσελίδα χωρίς ειδική εξουσιοδότηση είναι αυστηρώς απαγορευμένη.

Διαθεσιμότητα των προϊόντων

Η αναφορά σε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία στην ιστοσελίδα δεν αποτελεί προσφορά προς πώληση ή παρακίνηση για την πραγματοποίηση αγορών του εν λόγω προϊόντος ή της υπηρεσίας. Η παροχή συμβουλών από ειδικό σχετικά με τη διαθεσιμότητα και καταλληλότητα οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας θεωρείται πάντοτε απαραίτητη προ της αγοράς. 

Υποβολές

Η πολιτική της Unilever είναι να μην αποδέχεται οποιεσδήποτε αυτόκλητες προτάσεις για βελτιώσεις του προϊόντος, νέα προιοντική ιδέα ή ιδέες μάρκετινγκ έξω από την εταιρεία. Οποιεσδήποτε τέτοιου είδους προτάσεις ή πληροφορίες που μας στέλνετε, συμπεριλαμβανομένων και των συνταγών, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μη αποκλειστικές και μη εμπιστευτικές και γίνονται η ιδιοκτησία της Unilever χωρίς αποζημίωση, για αποκλειστική χρήση υπό την διακριτική μας ευχέρεια.

Περιεχόμενο

Οι πληροφορίες στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν συμπεριληφθεί με καλή πίστη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ενημερωτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς. Ο χρήστης δεν θα πρέπει να βασίζεται στην παρούσα ιστοσελίδα για την παροχή οποιασδήποτε ειδικής συμβουλής και καμία εγγύηση ή διαβεβαίωση δεν παρέχεται σε σχέση με την ακρίβεια ή πληρότητα των εν λόγω πληροφοριών. Ουδεμία πληροφορία στην παρούσα ιστοσελίδα δεν μπορεί να αποτελέσει παρακίνηση για την πραγματοποίηση επένδυσης σε οποιοδήποτε μέλος του Ομίλου Unilever, ούτε μπορεί να αποτελέσει ή να θεωρηθεί ως βάση για οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση. Ούτε η Unilever Food Solutions Ελλάδας ούτε τα μέλη του ομίλου Unilever ούτε και οποιαδήποτε συνδεδεμένη εταιρία ή οποιοσδήποτε από τους διευθυντές, υπαλλήλους ή αντιπροσώπους της φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή έξοδα προκληθούν στο χρήστη από την πρόσβαση ή τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε συνδεδεμένης ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της έμμεσης, τυχαίας ή αποθετικής ζημίας.

Ο Όμιλος Unilever μπορεί οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση να επιφέρει τροποποιήσεις ή βελτιώσεις στην παρούσα ιστοσελίδα και στη νομική ανακοίνωση, εάν το κρίνει εύλογο.

Σύνδεση/Δικτύωση με άλλες ιστοσελίδες

Σε διάφορα σημεία της ιστοσελίδας μπορεί να υπάρχουν αυτόματες συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες του διαδικτύου, οι οποίες σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο θέμα της παρούσας ιστοσελίδας. Αυτό δεν συνεπάγεται ότι η Unilever Food Solutions Ελλάδας συνδέεται  απαραιτήτως με οποιαδήποτε από αυτές τις ιστοσελίδες ή τους ιδιοκτήτες τους. Παρότι σκοπός της εταιρίας είναι να βρείτε ενδιαφέρουσες τις εν λόγω ιστοσελίδες, ούτε η εταιρία, ούτε οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες, ούτε οποιοσδήποτε από τους διευθυντές, υπαλλήλους ή αντιπροσώπους της φέρει οποιασδήποτε μορφής ευθύνη για τις εν λόγω ιστοσελίδες ή το περιεχόμενό τους, τα οποία δεν έχουν εξακριβωθεί ή επιβεβαιωθεί από την εταιρία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες.

Αν οποιαδήποτε στιγμή έχετε εισέλθει σε άλλη ιστοσελίδα, μπορείτε να επιστρέψετε στην παρούσα ιστοσελίδα πατώντας το βελάκι που δείχνει 'πίσω', ή πληκτρολογώντας την διεύθυνση της παρούσας ιστοσελίδας www.unileverfoodsolutions.gr

 

Αρχική
Προϊόντα
Αγαπημένα
Καλάθι
Μενού