Menu

Όροι Ενέργειας – Sign Up, Buy & Win – Unilever Food Solutions

 

1]Αντικείμενο της προωθητικής ενέργειας: Η εταιρεία «Ελαϊς – Unilever Hellas A.E.» (στο εξής «Διοργανώτρια Εταιρεία») που εδρεύει στην Κηφισιά, Λεωφόρος Κύμης & Σενέκα 10, 14564 Αθήνα, Ελλάς και η εταιρεία «OgilvyOne Worldwide -Athens- Promotion, Advertising and Direct Marketing A.E.» που δραστηριοποιείται στο διαφημιστικό κλάδο (εφεξής καλούμενη «OgilvyOne»), από κοινού καλούμενες ως «Διοργανώτριες Εταιρίες», διοργανώνουν ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) την παρούσα προωθητική ενέργεια εφεξής καλούμενη «Ενέργεια».

2] Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι επιχειρηματίες μαζικής εστίασης. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της διοργανώτριας εταιρείας και της εταιρείας «OgilvyOne Worldwide -Athens- Promotion, Advertising and Direct Marketing A.E.», συμπεριλαμβανομένων και τρίτων συνεργατών αυτών, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού και οι σύζυγοι.

3] Διάρκεια της ενέργειας: Η Ενέργεια θα διεξαχθεί με τα κατωτέρω μέσα και θα διαρκέσει από από 3-5-2018, 12:00 πμ μέχρι 31-05-2018 και ώρα 11:59 μμ.

4] Τρόπος Συμμετοχής: Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να κάνει την εγγραφή του στο site (https://www.unileverfoodsolutions.gr/) και στη συνέχεια να πραγματοποιεί τις αγορές του στο eshop του site (https://www.unileverfoodsolutions.gr/proionta.html) .
Ρητά δηλώνεται ότι οι Διοργανώτριες Εταιρίες διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρέσουν οποιαδήποτε συμμετοχή της οποίας το περιεχόμενο είναι προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ήτα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο. Κάθε συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει με μία μοναδική συμμετοχή κατά τη διάρκεια της ενέργειας και μπορεί να κερδίσει μία (1) μόνο φορά. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν λάβει μέρος από την αρχή έναρξης της Ενέργειας έως και τη λήξη του.
Για τη συμμετοχή στην Ενέργεια απαιτείται αγορά προϊόντος ή προϊόντων.

5] Δώρα: Το Δώρο της Ενέργειας είναι:

· Ένα (1) Iphone X

6] Συνολικά, καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής και ένας (1) επιλαχόντας νικητής στο σύνολο των έγκυρων συμμετοχών, μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης με τεχνικά μέσα που εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της «ΕΛΑΪΣ- Unilever». Ο νικητής θα κερδίσει το Δώρο στην παράγραφο 5.

 

7] Αναλυτικά η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 06-06-2018 και ώρα 2:00 μμ για την ενέργεια που διήρκησε από 03-05-2018 και ώρα 12:00 πμ μέχρι 31-05-2018 και ώρα 11:59 μμ.

Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν λάβει μέρος από την αρχή έναρξης του διαγωνισμού ως και τη λήξη του.

Ο νικητής θα ενημερωθεί μέσω email σε χρονικό διάστημα έως και δύο (2) εργάσιμων ημερών μετά την κλήρωση από τις Διοργανώτριες Εταιρίες.

Τα δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα. Η μη εμφάνιση νικητή ή η άρνηση του δώρου και, η άκυρη ή η ακυρώσιμη συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγονται με την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του δώρου.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου, το οποίο γεννάται στον επόμενο κατά τη σειρά ανάδειξής του στο Διαγωνισμό συμμετέχοντα, ως ανωτέρω κ.ο.κ.

Δικαίωμα συμμετοχής για τα δώρα θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται αυτή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Διαγωνισμού και (δ) το υλικό που υπέβαλε ο Συμμετέχων δεν προσβάλλει το Νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων.

Ο Διοργανωτής διατηρεί πάντως το δικαίωμα να ακυρώσει και μετά την ηλεκτρονική κλήρωση συμμετοχή, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων.

8] Οι Διοργανώτριες Εταιρίες διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τους όρους της Ενέργειας, να ανακαλέσουν, να παρατείνουν ή να μειώσουν τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας, καθώς και να τροποποιήσουν το Δώρο της, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση τους καθώς και να μεταβάλλουν τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσουν την προωθητική ενέργεια. Οι Διοργανώτριες Εταιρίες διατηρούν την ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μη συμμετέχουν στην Ενέργεια, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που τα μηνύματα τους προσβάλλουν την εικόνα των Διοργανωτριών ή τα κρατούν τα ήθη και έθιμα κ.λ.π. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής Ενέργειας κάθε υποχρέωση των Διοργανωτριών Εταιριών παύει να υφίσταται, μη υπεχουσών οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων.

9] Ο νικητής θα ενημερωθεί μέσα από email από τις Διοργανώτριες Εταιρίες για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει για την παραλαβή του Δώρου. Ο νικητής θα πρέπει να στείλει τα στοιχεία που θα του ζητηθούν και να αποδεχτεί το Δώρο εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών. Αν δεν ανταποκριθεί στο χρονικό διάστημα που θα ορίζεται, τότε θα χάνει το δικαίωμα επί του Δώρου τους και θα ειδοποιηθεί αντίστοιχα ο επιλαχόντας, ο οποίος κατόπιν της ενημέρωσής του θα πρέπει να ανταποκριθεί στο ανάλογο χρονικό διάστημα των επτά (7) ημερών. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει ως αναγράφεται στην παράγραφο 6. Σε περίπτωση που ο νικητής αρνηθεί το Δώρο, αδρανήσει ή ακυρωθεί η συμμετοχή του, εντός του χρονικού ορίου που θα ορίζεται με την ενημέρωση του νικητή, τότε το Δώρο δίνεται στον πρώτο αναπληρωματικό ο οποίος αντίστοιχα έχει συγκεκριμένο χρονικό όριο να το αποδεχτεί.

10] Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των Διοργανωτριών Εταιριών.

11] Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι Διοργανώτριες εταιρίες δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές της Ενέργειας. Περαιτέρω, οι διοργανώτριες εταιρίες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του site και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι των διοργανωτριών εταιρειών. Περαιτέρω, οι Διοργανώτριες εταιρείες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο site της Unilever Food Solutions με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της συμμετοχής τους.

12] Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι με οποιοδήποτε τρόπο συμμετέχοντες δηλώνουν ρητά και αποδέχονται ότι η ΕΛΑΙΣ-UNILEVER HELLAS A.E  έχει το δικαίωμα να εντάξει τα μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τους σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων, είτε η ίδια ως υπεύθυνος επεξεργασίας είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της. Τα ανωτέρω δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα εκτός των ανωτέρω, νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων  και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους που τηρούνται στο ανωτέρω Αρχείο, επικοινωνώντας με την εταιρεία ΕΛΑΙΣ-UNILEVER HELLAS A.E., που εδρεύει στη Κηφισιά, οδός Λεωφόρος Κύμης & Σενέκα  αρ. 10, ΤΚ. 14564. Mετά την επεξεργασία των δεδομένων για τους σκοπούς του διαγωνισμού, αυτά θα καταστρέφονται.

 

13] Οι συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στις διοργανώτριες εταιρίες για την προβολή του διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του Internet. Έτσι, οι Διοργανώτριες εταιρίες επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.

14] Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την προωθητική ενέργεια που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

15] Οι όροι συμμετοχής θα βρίσκονται αναρτημένοι στον ιστότοπο της “Unilever Food Solutions Greece https://www.unileverfoodsolutions.gr   Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος.

Αρχική
Προϊόντα
Αγαπημένα
Καλάθι
Μενού